Consell Escolar

consell escolarAl Consell Escolar hi són representats els diferents estaments de l’escola: equip directiu, claustre de mestres, personal no docent de l’escola,  AMPA, pares i mares d’alumnes i el l’Ajuntament. En les reunions, de periodicitat trimestral, s’hi exposa i es debat el “dia a dia” de l’escola, es presenten i s’aproven qüestions importants com el Pla anual de centre, els calendaris i horaris i els pressupostos del curs. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

El consell escolar dels centres docents públics està format per:

  • El director/a (que n’és el president/a).
  • El/la cap d’estudis.
  • El/la secretari/ària ( amb veu i sense vot).
  • Un/una representant de l’ajuntament.
  • Un/una representant del PAS (personal d’administració i serveis).
  • Un/una representant de l’AMPA.
  • Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre.
  • Un nombre determinat de pares o mares d’alumnes i de l’alumnat.

Per més informació podeu consultar la documentació de la FaPaC.

Composició Consell Escolar Curs 2015-2016

Representats de la Direcció

Clara Ruiz
Cristina Moreno
Nuria Palacios

Representants de l’Ajuntament

Àngels Lorés

Representants de Pares i mares

Emi Drets
Ángel Barros
Esther Sanahuja
Mónica López
Yolanda Duart
Cristina Sáez

Representant de l’AMPA

Un membre de la junta, segons disponibilitat horaria.

Representants del Claustre

Maria de Andrés
Rosa Maria Pujol
Meli del Pino
Maria Teresa Montagut
Sònia Vique
Jéssica Biel

Representant del PAS

Jordi Julià