Consell Escolar

consell escolarAl Consell Escolar hi són representats els diferents estaments de l’escola: equip directiu, claustre de mestres, personal no docent de l’escola,  AMPA, pares i mares d’alumnes i el l’Ajuntament. En les reunions, de periodicitat trimestral, s’hi exposa i es debat el “dia a dia” de l’escola, es presenten i s’aproven qüestions importants com el Pla anual de centre, els calendaris i horaris i els pressupostos del curs. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

El consell escolar dels centres docents públics està format per:

  • El director/a (que n’és el president/a).
  • El/la cap d’estudis.
  • El/la secretari/ària ( amb veu i sense vot).
  • Un/una representant de l’ajuntament.
  • Un/una representant del PAS (personal d’administració i serveis).
  • Un/una representant de l’AMPA.
  • Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre.
  • Un nombre determinat de pares o mares d’alumnes.
  • Un nombre determinat de representats de l’alumnat.

Composició Consell Escolar Curs 2021-2022

Representats de la Direcció

Cristina Moreno

Laura Pamplona

Núria Palacios

Representants de l’Ajuntament

Àngels Lorés

Representants de les Famílies

Marta Valls

Lupe Diaz

Cristina Sansó

Alicia Martínez

Amaya Pareja

Representant de l’AMPA

Maeba Lopez

Representants del Claustre

Rosa Pujol

Maria Barroso

Sandra Rodriguez

Alba Julià

Montse Bacardi

Maria Camps

Representants de l’Almunat

C. O.

A. C.

Representant del PAS

Inma Moreno