Activitats extraescolars

L’AMPA organitza i gestiona tot un ampli ventall d’activitats extraescolars durant la franja horària del migdia i la tarda. El nostre objectiu és que els infants puguin desenvolupar habilitats esportives, creatives, artístiques i socials alhora que ampliem i complementem la seva jornada escolar.Inscripció

La inscripció es fa a través d’aquesta butlleta d’inscripció, omplint les dades sol·licitades en el formulari.

El nombre de places per a cada activitat és limitat. Per assignar les places es tindrà en compte la data en que es formalitzi la inscripció.

L’AMPA es reserva el dret de poder anul·lar qualsevol activitat en cas de no haver-hi nombre suficient de participants i de fer canvis al present programa i horaris, sempre que sigui necessari. Aquests canvis s’informaran amb antelació suficient.

En el cas que un nen/a pateixi alguna al·lèrgia o alguna malaltia (asma, diabetis, …) indiqueu-la a l’apartat d’observacions de la butlleta d’inscripció.

La sol·licitud d’inscripció a les activitats extraescolars es durà a terme del 15 de Juny al 26 de setembre de 2017. Al setembre, un cop confeccionades les llistes d’admesos a cada activitat, les penjarem als panells informatius.

Pagament

El pagament de les activitats es farà per mes complert i el càrrec es farà per mes anticipat i directament al compte bancari entre el 1 i 5 de cada mes.

La no assistència, sense haver comunicat la baixa de l’activitat, no implica una diferència en la quota de l’activitat.

Altes i baixes

Les altes/baixes de les activitats s’han de formular a traves del correu de l’AMPA abans del dia 25 del mes en curs. La alta/baixa serà efectiva a partir del mes següent i, en cap cas, durant el mes en curs.

La sol·licitud de la plaça en una activitat no implica que hi hagi places disponibles, dependrà de si hi ha oferta de places en aquesta activitat.

Funcionament de les activitats

Es seguiran els protocols fixats en les Normes de Convivència del centre, ja que impliquen tant al temps lectiu com al de les activitats organitzades per l’AMPA.

Les activitats extraescolars comencen el 2 d’octubre de 2017 i acaben la setmana del 28 de maig de 2018. Excepte l’activitat de teatre que s’iniciarà el 20 d’octubre de 2017 i finalitzarà el 8 de juny de 2018.

El nombre mínim d’inscrits per poder realitzar qualsevol de les activitats proposades és de 5 nens si no s’indica el contrari i el nombre
màxim serà el indicat a cada activitat.

Els alumnes que ja hagin cursat la mateixa activitat al curs anterior tindran preferència a l’assignació de les places disponibles. Tot i això
des de l’AMPA sempre vetllarem perquè cap nen quedi fora de les activitats.

Les activitats començaran puntualment a l’hora convinguda. A l’inici de les activitats de la tarda no es deixarà temps entremig per berenar.

Es obligatòria la puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. En cas de retards reiterats, la Junta de l’AMPA prendrà la mesura que cregui més oportuna, com ara donar de baixa a l’alumne o cobrar-li la despesa de monitoratge que generi.

En cas d’anul·lació d’alguna classe d’activitats extraescolars per causes no imputables a l’organització de l’AMPA no es recuperaran les classes anul·lades ni es retornaran els diners.

El fet d’inscriure a l’alumne/a a alguna de les activitats proposades implica l’acceptació total d’aquesta normativa.