Servei d’acollida

Aquest servei pretén conciliar la vida laboral dels adults amb la vida escolar dels nostres fills/es. Durant aquesta estona es fan petites activitats plàstiques, jocs de taula, lectura… dins un clima tranquil i relaxat.Horari Duració Soci No soci Esporàdic
De 07:30 a 09:00 (*) 1h 30′ sense servei sense servei sense servei
De 08:00 a 09:00 1h 35 € / mes 45 € / mes sense servei
De 08:30 a 09:00 30′ 20 € / mes 30 € / mes sense servei

Excepcionalment hem hagut d’incrementar els preus un 33% per millorar l’organització davant el Covid’19Horari Duració Soci No soci Esporàdic
De 16:30 a 17:00 (*) 30′ 20 € / mes 30 € / mes sense servei
De 16:30 a 17:30 (*) 1h 35 € / mes 45 € / mes sense servei

Excepcionalment hem hagut d’incrementar els preus un 33% per millorar l’organització davant el Covid’19Horari Duració Soci No soci Esporàdic
De 07:30 a 09:00 i 16:30 a 17:30 (*) 2h 30′ sense servei sense servei sense servei
De 08:00 a 09:00 i 16:30 a 17:30 (*) 2h sense servei sense servei sense servei
De 08:30 a 09:00 i 16:30 a 17:00 1h sense servei sense servei sense servei

Excepcionalment hem hagut d’incrementar els preus un 33% per millorar l’organització davant el Covid’19

Inscripció

L’inscripció del servei d’acollida s’ha de formular a través del nostre aplicatiu AMPASOFT.

Les dates límit són les següents:

Pagament

El pagament del servei d’acollida es farà per mes complert i el càrrec es farà per mes anticipat i directament al compte bancari entre el 1 i 5 de cada mes. No es permeten pagaments en efectiu.

La no assistència, sense haver comunicat la baixa de l’activitat, no implica una diferència en la quota de l’activitat.

El mesos de setembre i juny es cobrarà mitja quota mensual.

Aquest curs per raons organitzatives derivades del Covid’19 i mantenir els grups lo més estables possibles no s’acceptaran alumnes esporàdics a l’acollida ni de matí ni de tarda. Tant bon punt ho puguem reprendre us ho notificarem.

Altes i baixes

Les altes/baixes del servei d’acollida s’ha de formular a través del nostre aplicatiu AMPASOFT. Les altes i baixes seran de caràcter trimestral excepcionalment durant aquest curs.

Funcionament del servei d’acollida

El servei d’acollida romandrà disponible des del primer dia de curs fins a l’últim, amb el mateix calendari de l’escola.

Es seguiran els protocols fixats en les Normes de Convivència del centre, ja que impliquen tant al temps lectiu com al de les activitats organitzades per l’AMPA.

Es obligatòria la puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. En cas de retards reiterats, la Junta de l’AMPA prendrà la mesura que cregui més oportuna, com ara donar de baixa a l’alumne o cobrar-li la despesa de monitoratge que generi.

El fet d’inscriure a l’alumne/a a alguna de les activitats proposades implica l’acceptació total d’aquesta normativa.

És important que les famílies coneguem i vetllem per complir els protocols d’actuació davant la situació sanitària provocada per la Covid-19 que vivim actualment.

Es realitza una desinfecció de les aules utilitzades abans de començar les activitats i en acabar aquestes.

Es realitza una rentada de mans a l’entrada de l’activitat amb gels hidroalcohòlics.

MATÍ

Hi haurà dues úniques possibles entrades, una a les 8:00 h i una altra a les 8:30 h. A la resta d’intervals la porta romandrà tancada i està prohibit l’accés.

L’accés es realitzarà per la porta lateral, que dona accès al gimnàs. Només es permet un acompanyant i és obligatori l’ús de mascareta.

L’activitat es desenvoluparà al menjador de l’escola, tot just a l’entrada al centre.

Es prendrà la temperatura a l’accés dels nens i nenes. Si la temperatura és superior a 37,5º no es podrà accedir a l’aula, han de tornar a casa i seguir tots els protocols establerts pel centre. En cas de dubte contacteu-hi.
Si la temperatura no supera els 37,5º s’accedirà a l’activitat sense problema.

És obligatori l’ús de mascareta durant el transcurs de tota l’activitat.
Tot i que els grups bombolla queden en espais diferenciats, amb distàncies de seguretat i ventilem l’espai recurrentment, al tractar-se d’un espai comú  es fa imprescindible l’ús de les mascaretes per garantir al màxim les mesures de prevenció.

TARDA

Hi haurà dues úniques possibles sortides, una a les 17:00 h i una altra a les 17:30 h. A la resta d’intervals la porta romandrà tancada i està prohibit l’accés.

L’activitat es desenvoluparà a l’aula de Música, tot just a l’entrada al centre.

És obligatori l’ús de mascareta durant el transcurs de tota l’activitat.
Tot i que els grups bombolla queden en espais diferenciats, amb distàncies de seguretat i ventilem l’espai recurrentment, al tractar-se d’un espai comú  es fa imprescindible l’ús de les mascaretes per garantir al màxim les mesures de prevenció.

Cal llegir el protocol  Covid-19

Acollida matí

Dos torns a les 8:00 h  i 8:30 h.

Infantil, Primària i Secundària: accés per la porta lateral que dóna accés al gimnàs del centre.

Acollida tarda

Dos torns a les 17:00 h  i 17:30 h.

Accedint per la porta verda situada a l’accés principal del centre.

(*) Aquest curs deixem suspès el servei de 7:30h a 8:00h per raons organitzatives derivades del Covid’19. Tant bon punt ho puguem reprendre us ho notificarem. Podrem dur a terme el servei sempre que hi hagi un mínim de 5 nens inscrits mensualment.