Servei d’acollida

Aquest servei pretén conciliar la vida laboral dels adults amb la vida escolar dels nostres fills/es. Durant aquesta estona es fan petites activitats plàstiques, jocs de taula, lectura… dins un clima tranquil i relaxat.

Inscripció

L’inscripció del servei d’acollida s’ha de formular a través del nostre aplicatiu AMPASOFT.

Les dates límit són les següents:

Pagament

El pagament del servei d’acollida es farà per mes complert i el càrrec es farà per mes anticipat i directament al compte bancari entre el 1 i 5 de cada mes. No es permeten pagaments en efectiu.

La no assistència, sense haver comunicat la baixa de l’activitat, no implica una diferència en la quota de l’activitat.

El mesos de setembre i juny es cobrarà mitja quota mensual.

Aquest curs per raons organitzatives derivades del Covid’19 i mantenir els grups lo més estables possibles no s’acceptaran alumnes esporàdics a l’acollida ni de matí ni de tarda. Tant bon punt ho puguem reprendre us ho notificarem.

Altes i baixes

Les altes/baixes del servei d’acollida s’ha de formular a través del nostre aplicatiu AMPASOFT. Les altes i baixes seran de caràcter trimestral excepcionalment durant aquest curs.

Funcionament del servei d’acollida

El servei d’acollida romandrà disponible des del primer dia de curs fins a l’últim, amb el mateix calendari de l’escola.

Es seguiran els protocols fixats en les Normes de Convivència del centre, ja que impliquen tant al temps lectiu com al de les activitats organitzades per l’AMPA.

Es obligatòria la puntualitat tant a l’entrada com a la sortida. En cas de retards reiterats, la Junta de l’AMPA prendrà la mesura que cregui més oportuna, com ara donar de baixa a l’alumne o cobrar-li la despesa de monitoratge que generi.

El fet d’inscriure a l’alumne/a a alguna de les activitats proposades implica l’acceptació total d’aquesta normativa.

[/tab]

[/tab]

[/tabs]

(*) Aquest curs deixem suspès el servei de 7:30h a 8:00h per raons organitzatives derivades del Covid’19. Tant bon punt ho puguem reprendre us ho notificarem. Podrem dur a terme el servei sempre que hi hagi un mínim de 5 nens inscrits mensualment.